м. Чернівці, вул. Рівненська, 5А, +38 (099) 16 00 950
Клініка Флебології Базисмед
Публічний договір про надання
медичних послуг
1. Загальні положення
1.1. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю «Базисмед» (надалі - «Виконавець»), в особі Директора Шевкун Тетяни Валеріївни, який діє на підставі Статут, на підставі ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує медичні послуги необмеженому колу осіб, відповідно до умов цього Публічного договору про надання медичних послуг (надалі - «Договір»).
1.2. Відповідно до вимог статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://ua.varicose.center/, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою (надалі - «Замовник») дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Здійснення Замовником першої оплати медичних послуг в порядку визначеному в розділі 4 Договору є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.
1.3. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються в таких
значеннях:
Оферта — публічна пропозиція Виконавця, адресована фізичним особам, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір про надання платних медичних послуг на умовах, що містяться в цій Оферті.
Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти шляхом здійснення однієї або кількох наступних дій: реєстрація Замовника на Сайті
Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного
отримання медичних послуг, оплата медичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду
Замовника із умовами даного Договору .
Замовник — фізична особа, яка отримує від Виконавця платні медичні послуги відповідно до Договору, на умовах, що містяться в цій Оферті.
Виконавець — Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю «Базисмед», що надає платні медичні послуги на підставі отриманої ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на провадження господарської діяльності з медичної практики, рішення про видачу ліцензії № 1830 від 19 серпня 2020 року
Прейскурант— діючий перелік медичних послуг Виконавця з цінами, що публікується за адресою: www.bazismed.com, що є невід'ємною частиною цієї Оферти.
Послуги (медичні послуги) — комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.
Сайт Виконавця — веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за
адресою: https://ua.varicose.center/
Сторони — спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у даному Договорі.
1.4. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню Договору.
1.5. Термін дії цієї оферти встановлюється з 26 березня 2020 року на весь період дії Ліцензії Виконавця на здійснення медичної практики.
1.6. У разі укладення між Замовником і Виконавцем приватно-правового (індивідуального) договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови приватно-правового договору.
1.7.Консультації медичних працівників на сайті носять рекомендаційний характер. За отриманням додаткових призначень і лікування користувачам сайту необхідно здійснити візит до лікаря.
2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов'язується впродовж строку дії Договору надавати Замовнику медичні послуги у відповідності до заявлених в Ліцензії видів медичної діяльності, за ціною згідно Прейскуранту, а Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги.
3. Права та обов'язки сторін
3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. Надати Замовнику безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання їм платних медичних послуг.
3.1.2. Своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору та з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
3.1.4. Відповідно до вимог чинного законодавства України, зберігати таємницю про стан здоров'я Замовника, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про
інші відомості, одержані Виконавцем при наданні ним медичних послуг Замовнику, крім передбачених законодавчими актами випадків.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Призупинити надання послуг за Договором в односторонньому позасудовому
порядку при порушенні Замовником зобов'язань, прийнятих відповідно до Договору.
3.2.2. Відмовити в наданні медичних послуг Замовнику:
3.2.2.1. Коли надання таких послуг не передбачено заявленим Виконавцем медичним спеціальностім, згідно відомостей які подавались ним в Міністерство охорони здоров'я України;
3.2.2.2. При відсутності у Виконавця необхідних фахівців, устаткування, інвентарю, або технічних можливостей для надання необхідних медичних послуг;
3.2.2.3. При виявленні у Замовника захворювання, лікування якого можливо лише в
спеціалізованих закладах охорони здоров'я;
3.2.2.4. Якщо надання медичних послуг, на думку фахівця Виконавця, пов'язане з
невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров'ю або загрожує життю Замовника;
3.2.2.5. Якщо надання таких послуг з великим ступенем ймовірності може спричинити погіршення стану здоров'я Замовника.
3.3. Замовник зобов'язаний:
3.3.1. До надання медичних послуг повідомити Виконавцю всі відомості про перенесені та наявні захворюваннях, відомих йому протипоказання до застосування будь-яких ліків або процедур, можливих алергічних реакціях, індивідуальні особливості організму.
3.3.2. Виконувати всі медичні приписи, призначення, рекомендації фахівців Виконавця, що надають медичні послуги за цим Договором.
3.3.3. Оплачувати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, які
встановлені цим Договором.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. На отримання повної інформації про Виконавця, про обсяг та зміст надаваних
Виконавцем послуг.
3.4.2. Відмовитися від виконання цього Договору в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, визначається згідно з чинним на момент звернення Замовника Прейскуранту Виконавця.
4.2. Послуги надаються Замовнику на умовах повної попередньої оплати.
4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом використання банківських платіжних карток через сайт Виконавця, за допомогою платіжних систем.
4.4. Ціни, що встановлюються Виконавцем, можуть бути змінені останнім в будьякий час. Нові ціни вступають в силу з моменту опублікування їх на Сайті Виконавця,
якщо інший термін вступу нових цін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні.
4.5. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених медичних послуг, але не менше ніж за 6 (шість) годин до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за 6 (шість) годин до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику не повертаються.
4.6. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій
Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта
та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право
відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання даного
Договору. Строк повернення коштів становить 5 (п'ять) банківських днів з моменту
отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.
4.7. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем на Сайті Виконавця, здійснюється у порядку, встановленому п. 4.6. цього Договору, та з
урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Виконавець не несе відповідальності за результати надання медичних послуг у
випадках недотримання Замовником рекомендацій по лікуванню і здійснення інших дій, спрямованих на погіршення здоров'я Замовника.
5.2. Виконавець не несе відповідальності, якщо до надання медичної послуги
Замовник не виконав обов'язок щодо інформування фахівця Втконавця про перенесені
захворювання, алергічні реакції, протипоказання, якщо неефективність наданої медичної
послуги або заподіяна шкода були наслідком відсутності у Виконавця такої інформації.
5.3. У разі якщо неможливість надання медичних послуг виникла за обставинами,
за які жодна із сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю
фактично понесені ним витрати, а Виконавець повертає Замовнику залишок невикористаних коштів, внесених в якості передоплати.
5.4. У разі неможливості надання Виконавцем медичних послуг, яка виникла з вини
Замовника, послуги підлягають оплаті Замовником в повному обсязі, і поверненню не
підлягають, з урахування п. 4.5. Договору.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої
Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося
внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникнені ним (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх
інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).
5.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори (відсутність електроенергії,
пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії або бездіяльність державних органів та
органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов'язань і які не піддаються їх контролю.
5.7. При настанні обставин, визначених у п.5.6. даного Договору, Сторона, для якої
вони настали, зобов'язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення
письмово повідомити про це іншу Сторону. Належним підтвердженням факту настання та
строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою
України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.
5.8. В інших випадках сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником.
6.2. Кожна із Сторін зобов'язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.
6.4. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов'язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні чи граматичні неточності. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Сайті Виконавця. Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або вебсайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв'язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.